Konference

Mimořádná konference PVS 16. dubna 2018!

27.2.2018

 

Předsednictvo Pražského volejbalového svazu (dále jen PVS) na své schůzi dne 30. ledna 2018 přijalo následující usnesení: 

Na základě rozhodnutí SR ČVS z 10. ledna 2018 o svolání 13. (mimořádné) konference ČVS na 13. května 2018 a v souladu s čl. 11, odst. 6. b) stanov ČVS předsednictvo PVS svolává mimořádnou konferenci PVS na pondělí 16. dubna 2018 od 18 hodin s tímto programem: 

Program:

1)                 Zahájení  konference, přivítání delegátů a hostů

2)                 Volba předsedajícího schůze a členů pracovního předsednictva

3)                 Volba pracovních komisí – mandátové, volební a návrhové

4)                 Zpráva mandátové komise

5)                 Schválení programu, jednacího a volebního řádu konference

6)                 Zpráva o činnosti výboru a předsednictva PVS

7)                 Změna stanov ČVS 2018

8)                 Diskuse

9)                 Volby

10)       Zpráva návrhové komise a schválení usnesení konference PVS

Místo: aula budovy České unie sportu,  Zátopkova 100/2, Praha 6- Strahov 

Předsednictvo PVS v souladu s čl. 11, odst. 4 a čl. 11, odst. 6 stanov ČVS určuje následující kvótu účasti delegátů s hlasem rozhodujícím: 1 delegát s hlasem rozhodujícím za každých 200 členů oddílu/klubu hl.m. Prahy, kteří uhradili Licenční příspěvek ČVS 2017/18 k 1.1.2018. Každý oddíl/klub zastupuje nejméně 1 delegát s hlasem rozhodujícím. Pozváni jako delegáti s hlasem poradním budou členové výboru PVS, kteří nebudou mít mandát delegáta s hlasem rozhodujícím.

Pozvánky: budou zaslány poštou na adresy předsedů oddílů/klubů hl. m. Prahy nejpozději tři týdny před konáním konference. Předtím však budou ještě zaslány předsedům oddílů/klubů e-mailem s přílohami.

Hlavními body programu mimořádné konference PVS oproti řádné konferenci v minulém roce, kdy se kromě jiného volily orgány PVS na funkční období 2017 - 2021, bude tentokrát projednání návrhu nových stanov ČVS a volba 32 delegátů Prahy na konferenci ČVS! Velice důležité bude sjednocení stanoviska delegátů pražské konference ke stanovám, neboť výbor PVS s návrhem stanov ČVS z "dílny" legislativní komise ČVS, schválené Správní radou ČVS, zásadně nesouhlasí. Zejména proto, že původní návrh novelizace stanov ČVS, který vyšel právě od výboru PVS již v období září-říjen 2016, předpokládal zvýšení úlohy KVS ve volejbalovém hnutí. Poslední finální úprava stanov pro jednání 13. (mimořádné) konference ČVS však byla  i přes připomínky řady krajských svazů (včetně pražského!) v mnoha směrech pro KVS nepříznivě upravena. 

Návrh stanov ČVS včetně komentáře zveřejňujeme v příloze k článku.

Předsednictvo Pražského volejbalového svazu.